Przedszkole katolickie Bielsko Przedszkole Przedszkole
Adaptacja Posiłki Wypoczynek Nasz program Kadra Kadra

Adaptacja dziecka w przedszkolu to jeden z najważnieszych etapów ...

Korzystamy z usług firmy cateringowej, dzięki czemu nasze posiłki są zawsze świeże i pyszne ...

Po obiedzie czas na drzemkę jakże ważną w życiu każdego dziecka ...

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych dzieci w duchu wartości chrześcijańskich ...

Rodzice jako pierwsi odpowiadają za wychowanie, są pierwszymi katechetami...

Przedszkole Bielsko Przedszkole Bielsko-biała
 
 

Regulamin

ZASADY FUNKCJONOWANIA
PRZEDSZKOLA KATOLICKIEGO IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W BIELSKU – BIAŁEJ
 rok szkol. 2020/2021

 

1. Program wychowawczy przedszkola oparty jest na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych oraz poszanowaniu godności każdego dziecka. Wszystkie dzieci objęte są katechizacją. Program nauczania zatwierdzony przez MEN.

 

2. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

 

3. W przedszkolu dziecko otrzymuje trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek.

 

4. Przy zapisaniu dziecka do przedszkola należy uiścić opłatę rekrutacyjną  w wysokości: 200,00 zł - opłata pokrywa koszty administracyjne, książki oraz ubezpieczenie.

 

5. Termin wpłaty wpisowego upływa po 7 dniach od daty podpisania umowy.

 

6. Comiesięczna opłata  stała za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 450,00 zł - na powyższą kwotę składają się opłata czesnego w wysokości 370,00 zł oraz opłata za zajęcia dodatkowe w wysokości 80,00 zł obejmująca zajęcia teatralne, rytmikę, szachy, teatrzyki, audycje muzyczne, dogoterapię i inne formy aktywności.

 

7. Opłata za posiłki płatna zgodnie z umową zawartą  z firmą cateringową – informacja zamieszczana jest na stronie internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

8. Miesięczna opłata za pobyt w przedszkolu każdego następnego dziecka z jednej rodziny na wniosek rodziców może być pomniejszona o 50%  w  uzasadnionych, udokumentowanych przypadkach.

 

9. W okresie wakacyjnym przedszkole jest czynne w miesiącu lipcu i dwa tygodnie sierpnia.

 

10. Przedszkole jest nieczynne w : Wigilię, Sylwestra, Wielki Piątek, 2 maja, piątek po święcie Bożego Ciała.

 

11. W dni wolne dla dzieci szkolnych, przedszkole może pełnić dyżur przy założeniu, że minimalna ilość zgłoszonych dzieci  z dwóch grup wynosi 10.

 

12. W przypadku długotwałej choroby lub innej przyczyny nieobecności dziecka (powyżej miesiąca) rodzice zobowiązani są powiadomić o tym fakcie przedszkole.

 

13. W przypadku miesięcznej nieobecności dziecka w przedszkolu uiszczana jest opłata w wysokości wskazanej w pkt. 6. Na wniosek rodzica i  po przedłożeniu zaświadczenia od lekarza o przebytym przez dziecko długoterminowym leczeniu pełny miesiąc i dłużej dziecko może być zwolnione z opłaty stałej za okres choroby

 

14. Do przedszkola przyjmowane są wyłączanie dzieci zdrowe. W sytuacji nagłego zachorowania rodzice po kontakcie tel.  niezwłocznie odbierają dziecko z przedszkola. Jeśli nauczyciel ma wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, może poprosić  rodziców o przedłożenie  zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

 

15. Dziecko może być  skreślone z listy wychowanków przedszkola jeśli rodzice nie dopełnią obowiązku: poinformowania dyrekcji przedszkola o przyczynach miesięcznej nieobecności dziecka w przedszkolu, w przypadku zachowań dziecka zagrażających bezpieczeństwu innych wychowanków,  w przypadku braku opłaty rekrutacyjnej, comiesięcznej wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz jeżeli na wniosek wychowawców rodzice nie podejmują współpracy z poradniami specjalistycznymi oraz z przedszkolem.

 

16. Ze względu na określony plan zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej, dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:30.

 

17. Przedszkole czynne jest od godz. 6:30. Dzieci należy odbierać z przedszkola do godziny 17:00.

 

18. Jeśli dziecko odbierają inne osoby niż rodzice, należy o tym poinformować wychowawcę oraz złożyć upoważnienie pisemne stałe lub czasowe. Przedszkolaków nie mogą odbierać osoby niepełnoletnie.

 

19. Dzieci są ubezpieczane od NNW na okres  od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021. Ubezpieczenie jest pokrywane z opłaty wpisowej.

 

20. W przedszkolu powoływana jest Rada Rodziców jako organ doradczy przedszkola. Składki na fundusz Rady Rodziców są dobrowolne i  pobierane są na podstawie pisemnej deklaracji rodziców.

 

21. Organizacja uroczystości i imprez z udziałem dzieci odbywa się przy współpracy rodziców. Koszty organizacji Mszy św. na rozpoczęcie i zakończenie roku, wizyta Mikołaja i paczki dla dzieci, organizacja balu karnawałowego, poczęstunek z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dzień Dziecka pokrywa fundusz Rady Rodziców.

 

22. Regulamin i zasady regulujące pobyt dziecka w przedszkolu traktowane są  jako dokument w sprawach spornych.