Przedszkole katolickie Bielsko Przedszkole Przedszkole
Adaptacja Posiłki Wypoczynek Nasz program Kadra Kadra

Adaptacja dziecka w przedszkolu to jeden z najważnieszych etapów ...

Korzystamy z usług firmy cateringowej, dzięki czemu nasze posiłki są zawsze świeże i pyszne ...

Po obiedzie czas na drzemkę jakże ważną w życiu każdego dziecka ...

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych dzieci w duchu wartości chrześcijańskich ...

Rodzice jako pierwsi odpowiadają za wychowanie, są pierwszymi katechetami...

Przedszkole Bielsko Przedszkole Bielsko-biała
 
 

Regulamin

ZASADY FUNKCJONOWANIA
PRZEDSZKOLA KATOLICKIEGO IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W BIELSKU – BIAŁEJ
 rok szkol. 2018/2019
Załącznik nr 1 ( Wyciąg z regulaminu przedszkola )

 

1. Program wychowawczy przedszkola oparty jest na wartościach chrześcijańskich  i patriotycznych oraz poszanowaniu godności każdego dziecka. Wszystkie dzieci objęte są katechizacją. Program nauczania zatwierdzony przez MEN.

 

2. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

 

3. W przedszkolu dziecko  otrzymuje trzy posiłki dziennie:  śniadanie, obiad,   podwieczorek.

 

4. Przy zapisaniu dziecka do przedszkola należy uiścić opłatę rekrutacyjną  w wysokości:

  • 210 zł.- dla dzieci  zapisywanych po raz pierwszy do grupy ,,Maluszków”
  • 180 zł. - dla dzieci zapisywanych na kolejny rok szkolny do grupy ,,Maluszków”
  • 250 zł. - dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do grupy ,,Starszaków”
  • 210 zł. - dla zapisywanych na kolejny rok szkolny do grupy ,,Starszaków”

 

5. Termin wpłaty wpisowego upływa  po 7 dniach od daty podpisania umowy.

 

6. Comiesięczna opłata  stała za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 300  zł

 

7. Opłata za posiłki płatna zgodnie z umową zawartą  z firmą cateringową – informacja zamieszczana jest na stronie internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń w przedszkolu

 

8. Miesięczna opłata za pobyt w przedszkolu każdego następnego dziecka z jednej rodziny  na wniosek rodziców może być pomniejszona o 50%  w  uzasadnionych, udokumentowanych przypadkach

 

9. W okresie wakacyjnym przedszkole jest czynne w miesiącu lipcu.
W miesiącu sierpniu przedszkole jest nieczynne.

 

10. Przedszkole jest nieczynne w : Wigilię, Sylwestra, Wielki Piątek, 2 maja, piątek po święcie Bożego Ciała.

 

11. W dni wolne dla dzieci szkolnych, przedszkole może pełnić dyżur przy założeniu, że minimalna ilość zgłoszonych dzieci  z dwóch grup wynosi  10.

 

12. W przypadku długotwałej choroby lub innej przyczyny nieobecności dziecka ( powyżej miesiąca)  rodzice zobowiązani są powiadomić o tym fakcie przedszkole.

 

13. W przypadku miesięcznej nieobecności dziecka w przedszkolu uiszczana jest opłata w wysokości wskazanej w pkt. 6 .  Na wniosek rodzica i  po przedłożeniu zaświadczenia od lekarza o przebytym przez dziecko długoterminowym leczeniu  pełny miesiąc i dłużej ) dziecko może być zwolnione  z opłaty stałej za okres choroby

 

14. Do przedszkola przyjmowane są wyłączanie dzieci zdrowe. W sytuacji nagłego zachorowania rodzice po kontakcie tel.  niezwłocznie odbierają dziecko z przedszkola. Jeśli nauczyciel ma wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, może poprosić  rodziców o przedłożenie  zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola

 

15. Dziecko może być  skreślone z listy wychowanków przedszkola jeśli rodzice nie dopełnią obowiązku: poinformowania dyrekcji przedszkola o przyczynach miesięcznej nieobecności dziecka w  przedszkolu, w przypadku zachowań dziecka zagrażających bezpieczeństwu innych wychowanków,  w przypadku braku opłaty rekrutacyjnej, comiesięcznej wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, jeżeli na wniosek wychowawców rodzice nie podejmują współpracy z poradniami specjalistycznymi oraz z  przedszkolem

 

16. Ze względu na określony plan zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej, dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.30.

 

17. Przedszkole czynne jest od godz. 6.30.  Dzieci należy odbierać z przedszkola do godziny 160.

 

18. Jeśli dziecko odbierają inne osoby niż rodzice, należy o tym poinformować wychowawcę, złożyć upoważnienie pisemne stałe lub czasowe

 

19. Koszty zajęć dodatkowych: przedstawień teatralnych, audycji muzycznych, warsztatów i innych (nie ujętych w pkt. 2 np. rytmiki, nauki języka , prowadzenia zajęć teatralnych,  kółka szachowego,  ponoszą rodzice.)

 

20. Dzieci są  ubezpieczane od NNW na okres  od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019. Ubezpieczenie jest pokrywane z wpisowego.

 

21. W przedszkolu powoływana jest Rada Rodziców jako organ doradczy przedszkola. Składki na fundusz Rady Rodziców są dobrowolne i  pobierane są na podstawie pisemnej deklaracji rodziców.

 

22. Organizacja uroczystości i imprez z udziałem dzieci odbywa się przy współpracy rodziców.
Koszty organizacji Mszy św. na rozpoczęcie i zakończenie roku, wizyta Mikołaja i paczki dla dzieci, Wodzirej i prowadzenie  balu karnawałowego ,poczęstunek z okazji  Dnia Babci i Dziadka, Dzień Dziecka,  pokrywa fundusz Rady Rodziców.

 

23. Regulamin  i zasady regulujące pobyt dziecka w przedszkolu (  zał. nr 1 do umowy) podpisane przez rodziców traktowane są  jako dokument w sprawach spornych.