Przedszkole katolickie Bielsko Przedszkole Przedszkole
Adaptacja Posiłki Wypoczynek Nasz program Kadra Kadra

Adaptacja dziecka w przedszkolu to jeden z najważnieszych etapów ...

Korzystamy z usług firmy cateringowej, dzięki czemu nasze posiłki są zawsze świeże i pyszne ...

Po obiedzie czas na drzemkę jakże ważną w życiu każdego dziecka ...

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych dzieci w duchu wartości chrześcijańskich ...

Rodzice jako pierwsi odpowiadają za wychowanie, są pierwszymi katechetami...

Przedszkole Bielsko Przedszkole Bielsko-biała
 
 

Statut

 

Statut Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Bielsku – Białej.

jednolity tekst uwzględniający zmiany przyjęte 3.02.2017 r.

 

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Jest organizacją pozarządową, która ma status pożytku publicznego. Działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie podlega kontroli zewnętrznej na zasadach dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego.

 

§ 2

Stowarzyszenie zrzesza członków, którzy chcą włączyć się do powstania i działania katolickich placówek oświatowych.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała.

 

§ 5

Opiekę duchową nad członkami Stowarzyszenia sprawuje kapelan wskazany przez Stowarzyszenie i aprobowany przez Kurię diecezjalną i ks. Biskupa.

 

Rozdział II - Cele i środki działania

 

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Działanie na rzecz zachowania i kontynuowania istnienia katolickich placówek oświatowych oraz tworzenie warunków zapewniających zabezpieczenie potrzeb materialnych tych placówek, ich funkcjonowania na płaszczyźnie pedagogicznej-edukacyjnej-opiekuńczej w duchu wiary i nauki katolickiej.

2. Prowadzenie i wspieranie katolickich placówek oświatowych, promocja ich działalności w środowisku lokalnym.

3. [skreślony]

4. Jednoczenie ludzi, pragnących wychowywać młode pokolenie w duchu moralności chrześcijańskiej i miłości do Ojczyzny.

5. Pogłębienie wśród członków Stowarzyszenia znajomości:

    5.1. nauki Kościoła, szczególnie katolickich zasad wychowania i katolickiej nauki społecznej,

    5.2. polskich tradycji patriotycznych i polskiego dziedzictwa kulturowego.

6. Kształtowanie u wychowawców postaw zgodnych z powyższymi wartościami.

7. Upowszechnianie idei rodziny opartej na zasadach katolickich.

8. Propagowanie postaw w środowisku i instytucjach publicznych tak, by nie działały one sprzecznie z nauczaniem Kościoła.

9. Wspieranie działań innych osób i instytucji, zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia.

10. Udzielanie wsparcia materialnego, w  miarę  posiadanych środków, rodzinom dzieci uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie.

 

§ 7

1. Pracownicy placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie mogą być członkami Zarządu, ale  nie  mogą w  Zarządzie  stanowić  większości.

2. Dyrektor prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek oświatowych może wejść w skład Zarządu, pod warunkiem, że zostanie wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

3. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników spośród swoich członków i spoza tego grona.

4. Stowarzyszenie cały dochód z działalności przeznacza na działalność statutową.

 

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie w szczególności:

1. inspiruje oraz prowadzi własne badania i wykonuje ekspertyzy dotyczące spraw młodzieży, rodziny, oświaty i innych tematów związanych z wychowaniem i nauczaniem,

2. proponuje kierunki zmian w polskim systemie oświaty,

3. podejmuje prace nad nowymi programami nauczania i wychowania, podręcznikami oraz pomocami naukowymi, a także ocenia istniejące,

4. zakłada i prowadzi Przedszkole Katolickie im. Św. Rodziny w Bielsku-Białej jak również inne przedszkola, świetlice, szkoły oraz inne placówki oświatowe, kulturalne i wychowawcze, wspiera istniejące,

5. organizuje obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

6. organizuje działalność samokształceniową, kulturalną i religijną, w szczególności poprzez: spotkania, dyskusje, kursy, zjazdy, odczyty, sympozja, wykłady, pielgrzymki, rekolekcje,

7. prowadzi poradnictwo, a w szczególności w zakresie uprawnień młodzieży, rodziców i nauczycieli, prowadzi działalność interwencyjną,

8. prowadzi działalność informacyjno - publicystyczną i wydawniczą,

9. wypowiada się w sprawach publicznych,

10. organizuje zgromadzenia i manifestacje,

11. współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i osobami prawnymi oraz fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i za granicą, a w szczególności z krajowymi i zagranicznymi organizacjami nauczycielskimi, wychowawczymi i młodzieżowymi,

12. współdziała w sprawach oświatowych i wychowawczych z różnymi środowiskami, a w szczególności: duszpasterstwami, parafiami, na terenie których działają placówki oświatowe, ośrodkami katechetycznymi, szkołami katolickimi, radami pedagogicznymi, komitetami rodzicielskimi, samorządami uczniowskimi oraz harcerstwem,

13. może prowadzić działalność gospodarczą, może uczestniczyć w działalności spółek i spółdzielni,

14. prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową,

15. prowadzi działalność charytatywną , w miarę posiadanych środków, organizuje pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych korzystających z placówek stowarzyszenia.

 

§ 8a

Stowarzyszenie kieruje się konstytucyjnymi zasadami wolności sumienia i wyznania, w szczególności nie uzależnia swej działalności edukacyjnej, udzielania pomocy bądź świadczeń edukacyjnych od deklaracji wyznaniowe osób, które chcą z nich korzystać, bądź których dzieci będą uczęszczać do placówek oświatowo-wychowawczych pod warunkiem akceptacji zasad i reguł Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego oraz statutów  i  regulaminów placówek oświatowych.

 

§ 8b

W sprawach nadzoru pedagogicznego prowadzone przez Stowarzyszenie placówki oświatowe  podlegają Delegaturze Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej oraz Śląskiemu Kuratorium Oświaty w Katowicach. Nadzór pedagogiczny ze strony Stowarzyszenia sprawuje członek Zarządu posiadający kwalifikacje pedagogiczne. Placówki oświatowe realizują podstawę programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Stowarzyszenie tworzą:

1. członkowie zwyczajni

2. członkowie honorowi

 

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski zamieszkujący w kraju lub za granicą, który akceptuje cele Stowarzyszenia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata stwierdzającej, że akceptuje cele Stowarzyszenia i zobowiązuje się do przestrzegania Statutu. Deklarację podpisuje dwóch członków wprowadzających będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

 

§ 11

Za szczególne zasługi w działalności zgodnej z celami Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może nadać członkostwo honorowe.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Stowarzyszenia,

2. udzielać rekomendacji kandydatom na członków zwyczajnych,

3. zgłaszać wnioski i propozycje do władz Stowarzyszenia,

4. uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,

5. korzystać z pomocy oraz świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 13

Członkom honorowym przysługują następujące prawa:

1. zgłaszanie wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,

2. uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,

3. korzystanie z pomocy oraz świadczeń Stowarzyszenia,

4. branie udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. brać czynny udział w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia,

2. stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, które są zgodne z założeniami statutowymi i nie godzą w dobre imię prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek oświatowych,

3. godnie reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz,

4. regularnie opłacać składki członkowskie, brać udział w posiedzeniach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

§ 15

Członkostwo Stowarzyszenia dla członków zwyczajnych ustaje na skutek:

1. śmierci,

2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

3. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku mimo uprzedniego upomnienia.

 

§ 16

W razie postępowania uchybiającego godności, przykładnej postawie moralnej lub w przypadku rażącego naruszania postanowień Statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie może pozbawić członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.

 

§ 17

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia, dotyczącej nie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od doręczenia pisma powiadamiającego.

 

§ 17a

Zabrania się dokonywania następujących czynności:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; zwanymi dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

 

§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są:

     1.1. Walne Zgromadzenia

     1.2. Zarząd

     1.3. Komisja Rewizyjna

2. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie zwyczajni.

3. Wybory do pozostałych władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. Kadencja władz Stowarzyszenie trwa 4 lata.

 

§ 19

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, porządek obrad podawany jest co najmniej 14 dni przed terminem zebrania; porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie zmieniony lub rozszerzony.

 

§ 21

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zwyczajnego należy w szczególności:

     1.1. określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

     1.2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej za uprzedni rok,

     1.3. udzielanie lub odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

     1.4. wybieranie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne powoływane jest przez Zarząd:

     2.1. na mocy własnej uchwały,

     2.2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

     2.3. na pisemny wniosek co najmniej 20% członków zwyczajnych.

3. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione i zawierać projekt porządku obrad. Od chwili złożenia wniosku do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie może upłynąć więcej niż 28 dni.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej:

     4.1. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych (delegatów),

     4.2. w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia obraduje nad sprawami dla których zostało  zwołane.

6. Rozpatruje wnioski Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członków Stowarzyszenia.

7. Rozstrzyga sprawy odwołań członków zwyczajnych od uchwały Zarządu, wykluczającej ich ze Stowarzyszenia.

8. Uchwala zmiany w statucie Stowarzyszenia.

9. Zatwierdza regulaminy Stowarzyszenia, a w szczególności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

10. Uchwala rozwiązanie i likwidację prowadzonych placówek oświatowych oraz likwidację Stowarzyszenia stosownie do obowiązujących przepisów.

 

§ 22

1. Zaciąganie przez Zarząd zobowiązań finansowych  powyżej  25 000 złotych bądź rozporządzanie mieniem Stowarzyszenia powyżej tej kwoty, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

2. Budżet Stowarzyszenia uwzględnia plany finansowe w zakresie przychodów i wydatków prowadzonych placówek oświatowych.

 

§ 23

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-9 członków. Przed  wyborami Walne  Zgromadzenie podejmie decyzję, ilu  członków  należy  wybrać.

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

     1.1. Prezes

     1.2. Wiceprezes

     1.3. Sekretarz

     1.4. Skarbnik

     1.5. Członkowie

Co najmniej jedna osoba, wchodząca w skład Zarządu Stowarzyszenia powinna posiadać kwalifikacje pedagogiczne zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Walne zgromadzenie dokonuje wyboru Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych do głosu uczestników Zgromadzenia. Kandydować mogą osoby obecne na sali, a także nieobecne, które złożyły pisemną zgodę na kandydowanie. Pracownicy placówek oświatowych  nie  mogą  stanowić  większości członków  Zarządu .

3. Prezesa wybiera się w osobnym głosowaniu.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wskazaniami i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

2. Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

3. Przyjmowanie członków zwyczajnych oraz występowanie z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego, skreślenie z listy członków.

4. Reprezentowanie Stowarzyszenia i prowadzonych placówek oświatowych na zewnątrz i działanie w ich imieniu.

5. Uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu Stowarzyszenia.

6. Angażowanie i zwalnianie pracowników.

7. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz sposobu ich płacenia.

8. Przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków rocznych sprawozdań i bilansów.

9. Udzielanie przez Zarząd Stowarzyszenia pełnomocnictw i upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Stowarzyszenia.

10. Powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, nadzorowanie i odbiory prac remontowych na terenie prowadzonych placówek oświatowych.

 

§ 25

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc z głosem doradczym dyrekcji prowadzonych placówek oświatowych, chyba że osoba będąca dyrektorem placówki oświatowej jest jednocześnie członkiem Zarządu.

 

§ 26

1. Do ważności obrad Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu - w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Na żądanie co najmniej jednego z członków Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne.

2. W razie  ustąpienia lub śmierci członka skład Zarządu zostaje uzupełniony poprzez wybór następcy przez Walne  Zgromadzenie.

3. Członkowie zarządu za pełnienie funkcji w zarządzie nie mogą otrzymywać wynagrodzenia.

4. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale komisji rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania.

 

§ 27

1. Komisja Rewizyjna w składzie 3 członków jest władzą kontrolującą działalność Stowarzyszenia. Pracownicy prowadzonych placówek oświatowych nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza w ciągu 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia, na którym została powołana.

2. Uchwały komisji rewizyjnej  zapadają większością głosów w obecności 3 członków. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka wyboru następcy może dokonać walne zebranie (kooptację wyklucza się).

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

   3.1. kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia,

   3.2. kontrola gospodarki finansowej, zarządzania mieniem Stowarzyszenia,

   3.3. kontrola działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

   3.4. kontrola, o której mowa w § 25 ust. 2 p. 1-3 powinna być przeprowadzona przynajmniej raz w roku,

   3.5. opiniowanie rocznego preliminarza budżetowego oraz bilansów rocznych Stowarzyszenia,

   3.6. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia i składanie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi,

   3.7. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub posiedzenia Zarządu.

4. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Do członków Komisji Rewizyjnej stosują się następujące rygory:

   5.1. nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

   5.2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa z winy umyślnej.

 

Rozdział VI - Majątek Stowarzyszenia

 

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią m.in. nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 29

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z :

1. wpisowego i składek członkowskich,

2. dotacji, odsetek bankowych, lokat bankowych,

3. darowizn, spadków i zapisów, dochodów własnych, grantów, funduszy unijnych, funduszy celowych przeznaczonych na realizację określonych programów, inne wpływy.

 

§ 30

1. Dla zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa. Oświadczenia woli w tym zakresie powinny być składane na piśmie pod nazwą Stowarzyszenia.

2. W pozostałych sprawach stowarzyszenie reprezentuje prezes lub wskazany przez niego członek zarządu.

 

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

 

§ 31

Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązywania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 32

1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji oraz wybiera Komisję likwidacyjną w składzie 3-5 członków, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia

 

§ 33

1. Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia kwalifikowaną 2/3 większością głosów, określa sposób jego likwidacji, sposób przeznaczenia lub przekazania majątku Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji lub przekazania prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek oświatowych.

3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.